ЛЕТ
Wybierz profil:
Serwisant
  • Dystrybutor
  • Kierowca

Regulamin

 

 

Artykuł I Przedmiot

Poniższy ogólne warunki umowy (zwane dalej „Regulaminem”) określają warunki programu lojalnościowego Valeo Garage Loyalty Program (zwanego dalej „Valeo Specialist Club”) firmy Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o., zarejestrowanej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą przy ulicy Marynarskiej 15 w Warszawie (zwanej dalej „Valeo Service”).

 

Artykuł II Warunki Uczestnictwa

2.01 Upoważnieni użytkownicy

Upoważnieni użytkownicy to pracownicy i przedstawiciele (zwani dalej „Użytkownikiem”) warsztatu z siedzibą w Polsce, do którego dostarczane są bezpośrednio lub pośrednio produkty Valeo od dystrybutorów, którzy podpisali umowę dystrybucyjną z Valeo Service (zwany dalej dalej „Warsztatem”). Do klubu Valeo Specialist Club może dołączyć użytkownik, który zarejestrował się za pomocą dedykowanego linku umieszczonego na stronie internetowej Valeo Service. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed rejestracją i dołączeniem do Valeo Specialist Club.

2.02 Portal i Rejestracja

Rejestracja musi zostać przeprowadzona za pomocą kodu rewjestracyjnego wysyłanego Użytkownikowi przez Valeo Service. Dostęp do Valeo Specialist Club można uzyskać po zarejestrowaniu się na stronie www.valeoservice.pl i/lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Valeo Service Specialist Club dostępnej w Apple Store® i Android® Play Store® (zwanej dalej „Portalem”).

Rejestrując się na Portalu Użytkownik w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu. Podczas rejestracji Użytkownik akceptuje Regulamin klikając przycisk „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Valeo Specialist Club”. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest prawnym przedstawicielem Warsztatu, rejestrując się, Użytkownik oświadcza, że został należycie upoważniony przez Warsztat do uczestnictwa w Valeo Specialist Club w imieniu Warsztatu. Valeo Service zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie upoważnienie i nie ponosi odpowiedzialności wobec Warsztatu lub osób trzecich za rejestrację użytkownika, który nie został należycie upoważniony przez Warsztat.

W momencie rejestracji zawierana jest umowa pomiędzy Valeo Service a Użytkownikiem dotycząca korzystania z Portalu na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Umową”). Korzystanie z Portalu jest bezpłatne. Wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika podczas rejestracji muszą być prawidłowe i kompletne. Dotyczy to następujących danych: nazwa Warsztatu, imię i nazwisko Użytkownika, adres Warsztatu (nie skrzynka pocztowa), aktualny nr telefonu, adres e-mail oraz potwierdzenie rejestracji w rejestrze handlowym wraz z numerem identyfikacji VAT Warsztatu. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowej aktualizacji danych wymaganych przez Valeo Service podanych podczas rejestracji oraz informowania Valeo Service o wszelkich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez aktualizację danych swojego konta za pośrednictwem Portalu. Podczas rejestracji Użytkownik podaje nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do sekcji Portalu objętej rejestracją. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania hasła w tajemnicy i wykorzystywania go wyłącznie przez zarejestrowanego Użytkownika do korzystania z Portalu. Udostępnianie hasła osobom trzecim jest stanowczo zabronione. Na tyle, na ile jest to możliwe Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie swoich zobowiązań z należytą starannością i z zachowaniem odpowiedniego poziomu poufności. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu hasło zostanie ujawnione osobie trzeciej, Użytkownik niezwłocznie zmieni hasło oraz powiadomi o tym Valeo Service za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Artykuł III Punkty bonusowe

3.01 Zbieranie punktów

Za każdy produkt Valeo Service, zakupiony przez Warsztat i zamontowany w pojazdach i/lub sprzedany przez Warsztat użytkownikowi końcowemu, znajdujący się na Portalu (zwany dalej „Produktem”), który został zarejestrowany za pośrednictwem Portalu przez Użytkownika Warsztatu przyznawane są punkty bonusowe (zwane dalej „Punktami Bonusowymi”). Punkty bonusowe są zbierane poprzez skanowanie za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz osobistego konta w aplikacji (pochodzącej ze sklepu Google Play lub Apple Store): – kodu kreskowego Produktu, i/lub – kodu autentyczności produktu. Punkty bonusowe można również zbierać za pośrednictwem Portalu przy użyciu komputera. Dla uniknięcia wątpliwości, Użytkownik nie jest uprawniony do odbioru Punktów Bonusowych za Produkty (a), które zostały zakupione przez Warsztat przed datą rejestracji Użytkownika na Portalu i/lub (b) które z jakiegokolwiek powodu podlegają zwrotowi oraz refundacji kosztów przez dystrybutorów. W przypadku, gdy (i) produkt zostanie zeskanowany przez Użytkownika (ii) a następnie zostanie zwrócony i zostaną zwrócone za niego środki przez dystrybutora oraz (iii) zostanie on zeskanowany przez innego Użytkownika pracującego dla innego Warsztatu, Punkty Bonusowe przyznane pierwszemu Użytkownikowi zostaną automatycznie odjęte z jego konta.

3.02 Ważność Po zeskanowaniu

Produktu przez Użytkownika zgodnie z punktem 3.01, Punkty Bonusowe zostają przypisane do konta Użytkownika w ciągu piętnastu (15) dni. Punkty Bonusowe są ważne przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty ich zebrania. Po upływie terminu ważności Użytkownik nie jest uprawniony do żądania odszkodowania.

Artykuł IV Nagroda

Użytkownik może ubiegać się o nagrody przedstawione na Portalu, których wartość jest wyrażona za pomocą Punktów Bonusowych, (zwane dalej „Nagrodą”) pod warunkiem, że Użytkownik posiada wymaganą liczbę punktów odzwierciedlającą wartość punktową potrzebną do ubiegania się o daną Nagrodę, a dana Nagroda jest nadal dostępna. W przypadku wyczerpania zapasów którejkolwiek z Nagród, Valeo Service zastrzega sobie prawo do zastąpienia oferowanej Nagrody Nagrodą zastępczą o tej samej wartości. Valeo Service może każdorazowo modyfikować listę nagród oraz wartość Nagród wyrażoną w Punktach Bonusowych. Valeo Service ma prawo poprosić Użytkownika o przedstawienie odpowiedniego dowodu na to, że zeskanowany Produkt został zakupiony przez jego Warsztat i został zamontowany w pojeździe i/lub sprzedany przez Warsztat użytkownikowi końcowemu przed rejestracją Użytkownika na Portalu. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie wykazać, że zeskanowany przez niego Produkt został zakupiony przez jego Warsztat i został zamontowany w pojeździe i/lub sprzedany przez Warsztat użytkownikowi końcowemu przed rejestracją Użytkownika na Portalu, Valeo Service jest upoważniony do odjęcia takiego Punktu Bonusowego z konta Użytkownika. Uzyskiwanie nagród może wiązać się również ze spełnieniem dodatkowych warunków, o ile w Portalu określono warunki, na podstawie których uzyskuje się takie Nagrody.

Artykuł V Odpowiedzialność

Punkty Bonusowe nie mogą być sprzedawane, wymieniane, licytowane lub w inny sposób przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone na podstawie Regulaminu. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia postanowień Regulaminu, jak również w przypadku niewłaściwego korzystania z Punktów Premiowych, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Valeo Service zastrzega sobie zarówno prawo do żądania zwrotu zamówionych i dostarczonych Nagród jak i odmowy uznania wszelkich roszczeń o Nagrodę. Niniejszym wszelkie dodatkowe prawa lub środki prawne wobec Użytkownika, w tym te związane z wypłatą odszkodowania pozostają niezmienne. Wszelka odpowiedzialność Valeo Service i jej partnerów jest wykluczona, na tyle, na ile taka odpowiedzialność nie jest obowiązkowa, o ile nie wynika z umyślnego działania, rażącego niedbalstwa bądź narażenia życia, ciała lub zdrowia, z powodu udzielenia wyraźnej gwarancji jakości, podstępnego przemilczenia usterki lub naruszenia istotnych warunków umowy. Ewentualne szkody z tytułu naruszenia istotnego warunku umowy w wyniku zwykłego zaniedbania zostały ograniczone do typowych, przewidywalnych szkód wynikających z naruszenia umowy. Użytkownik jest odpowiedzialny za wyjaśnienie kwestii podatkowych związanych z Punktami Bonusowymi. Niniejszym wyklucza się wszelkie zwroty ceł i podatków przez Valeo Services i jej jednostki stowarzyszone.

Artykuł VI Zmiany

Valeo Service zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany Regulaminu, a w rezultacie również Umowy, w dowolnym terminie. Wszelkie zmiany dokonane przez Valeo Service obowiązują od dnia ich publikacji na Portalu w zakładce Regulamin.

Artykuł VII Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe Użytkownika przesłane do Valeo Service zostaną włączone w skład zbioru danych i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisami obowiązującymi w miejscu, w którym Użytkownik się znajduje. Dane te będą przetwarzane przez Valeo Service i/lub jej jednostki stowarzyszone znajdujące się w tym samym kraju co Użytkownik, pełniące funkcję administratora danych osobowych (zwanego dalej „Administratorem Danych Osobowych”), w następujących celach:

(i) zarządzania Valeo Specialist Club i monitorowania relacji pomiędzy Użytkownikiem a Valeo Service na potrzeby Valeo Specialist Club;

(ii) Wszelkie działania promocyjne i/lub reklamowe wykonywane przez Valeo Service lub jakąkolwiek stronę trzecią związane z częściami zamiennymi do pojazdów lub produktami związanymi z przemysłem motoryzacyjnym – w takim przypadku dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane stronie trzeciej, pod warunkiem, że strona trzecia będzie w pełni przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych. Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie danych Użytkownika jest potrzeba uzyskania tych danych celem podpisania i realizacji postanowień Umowy. Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a następnie przez 5 lat w celu wykonania ewentualnych zobowiązań wynikających ze stosunku umownego.Użytkownik ma prawo żądać od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia ww. danych za pisemnym zawiadomieniem na adres siedziby, o którym mowa w niniejszym Artykule, dostarczając kopię dowodu osobistego lub innego równoważnego dokumentu pozwalającego na identyfikację Użytkownika Valeo Specialist Club. Dane zebrane przez Valeo Service mogą być przekazywane francuskiemu podmiotowi Valeo Service SAS celem koordynowania stosunkami umownymi Valeo w Europie. Podobnie, w przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych, użytkownik może złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Polsce (www.giodo.gov.pl). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik powinien skontaktować się z podmiotem prawnym pełniącym funkcję administratora określonym w niniejszym artykule. Wszelkie prośby Użytkownika związane z tematem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora Danych Osobowych:

 

Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska tel. +48 22 543 43 00 dpo.external@valeo.com

 

Jeżeli Umowa wymaga przetwarzania danych osobowych przez wykonawcę Administratora Danych Osobowych, jego podwykonawców i/lub dostawców usług, taka strona trzecia może działać wyłącznie pod nadzorem Administratora Danych Osobowych, w szczególności w odniesieniu do celów przetwarzania, kategorii danych, które mogą być przetwarzane, odbiorców danych oraz środków, za pomocą których osoba, której dane dotyczą, może dochodzić swoich praw. Dostęp do danych osobowych jest umożliwiany wyłącznie personelowi Valeo Service i jej podmiotom stowarzyszonym, tylko i wyłącznie do celów przedstawionych w niniejszym artykule. Valeo Service i jej podmioty stowarzyszone zobowiązują się do podjęcia odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa uwzględniając ryzyko związane z przetwarzaniem oraz charakterem danych osobowych, aby:

  • a – zapobiec uzyskaniu dostępu do systemów komputerowych przetwarzających dane osobowe przez osoby niepowołane, w szczególności zapobiec wszelkim bezprawnym odczytom, kopiowaniu, zmienianiu lub usunięciu nośnika informacji; – niepowołanemu wprowadzaniu danych, jak również wszelkiemu bezprawnemu ujawnieniu, zmianie lub usunięciu przechowywanych danych osobowych; – niepowołanemu korzystaniu z systemów przetwarzania danych za pomocą urządzeń służących do transmisji danych;
  • b – zapewnić, że tylko upoważnieni użytkownicy systemów przetwarzania danych mają dostęp do danych osobowych, do których odnoszą się ich prawa dostępu;
  • c – rejestrować, które dane osobowe zostały przekazane, kiedy i komu;
  • d – zapewnić, że dane osobowe przetwarzane przez osoby trzecie mogą być przetwarzane tylko w sposób określony przez Valeo Service i jej jednostki powiązane;
  • e – zapewnić, że podczas przekazywania danych osobowych i transportu nośników informacji dane nie będą czytane, kopiowane lub kasowane bez upoważnienia;
  • f – zaprojektować swoją strukturę organizacyjną w taki sposób, aby spełniała wymagania w zakresie ochrony danych.

 

Artykuł VIII Prawo właściwe – Rozstrzyganie sporów

Regulamin oraz Umowa podlegają przepisom prawnym obowiązującym w Polsce z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu i Umowy powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane na zasadzie polubownych negocjacji Jeżeli w ciągu trzydziestu (30) dni od zawiadomienia nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór może zostać wniesiony do sądu właściwego w Warszawie, nawet jeśli roszczenie odnosi się do kwestii prawnej, odpowiedzialności gwarancyjnej lub, jeśli jest kilku pozwanych, na wniosek pierwszej strony, która podejmie działanie.