ЛЕТ
Wybierz profil:
Serwisant
 • Dystrybutor
 • Kierowca

Oświadczenie o ochronie danych oraz polityka prywatności przedsiębiorstwa Valeo

Program przedsiębiorstwa Valeo na rzecz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych

Spis treści

Zasady ogólne przedsiębiorstwa Valeo dotyczące ochrony danych osobowych 

Polityka prywatności przedsiębiorstwa Valeo

 1. Kim jesteśmy? 
 2. Jakie informacje gromadzimy? 
 3. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe
 4. Kto otrzymuje Twoje dane osobowe?
 5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe 
 6. W jaki sposób korzystamy z danych osobowych? 
 7. Na jakiej podstawie prawnej opieramy się, przetwarzając Twoje dane osobowe?
 8. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe? 
 9. W jaki sposób chronimy dane osobowe? 
 10. Twoje prawa w związku z danymi osobowymi
 11. W jaki sposób można się z nami skontaktować? 
 12. Zmiany Polityki prywatności 

 

Zasady ogólne przedsiębiorstwa Valeo dotyczące ochrony danych osobowych  
 

Jako globalne przedsiębiorstwo motoryzacyjne Valeo nieustannie rozwija i utrzymuje relacje z klientami, dostawcami, potencjalnymi klientami, pracownikami, kandydatami, studentami oraz wieloma innymi interesariuszami. Przedsiębiorstwo Valeo, wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności, musi gromadzić, przechowywać i wykorzystywać pewne dane osobowe tych osób. 
 
Przedsiębiorstwo Valeo opracowuje również produkty, które mogą gromadzić, wykorzystywać i przekazywać dane osobowe (kierowców, pasażerów, pieszych…). W nielicznych przypadkach przedsiębiorstwo Valeo może występować jako podmiot przetwarzający dane. 
 
Bez względu na sytuację przedsiębiorstwo Valeo zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, w tym zgodnie z niedawno wprowadzonym europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz do przestrzegania praw osób, których dane dotyczą, czyli tzw. podmiotów danych. 
 
Polityka przedsiębiorstwa Valeo wymaga gromadzenia danych osobowych w sprawiedliwy, zgodny z prawem i transparentny sposób, aby korzystać z nich jedynie w legalnych celach, wprowadzać środki mające na celu ochronę integralności danych osobowych, przechowywać je nie dłużej, niż jest to wymagane, i zapewniać pełne wsparcie w zakresie egzekwowania swoich praw przez osoby, których dane dotyczą. 
 
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Valeo musi zlecić realizację procesu przetwarzania europejskich danych osobowych i/lub przekazać europejskie dane osobowe poza teren Unii Europejskiej, wybrane pomioty przetwarzające dane muszą zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz warunkami umownymi i poleceniami dotyczącymi ochrony danych ustalonymi przez Valeo. Obejmują one wymagania przedsiębiorstwa Valeo dotyczące naruszeń ochrony danych, praw osoby, której dane dotyczą, lub zarządzania roszczeniami, a także zakaz korzystania z niezatwierdzonych podwykonawców przetwarzania danych. Zgodnie z wymaganiami prawnymi podpisywane są również międzynarodowe klauzule dotyczące przekazywania danych. 
 
W przypadku opracowania, skonstruowania lub wyprodukowania przez przedsiębiorstwo Valeo produktu, który może zobowiązywać je do ochrony danych na mocy RODO, przedsiębiorstwo Valeo świadomie uwzględni prywatność i bezpieczeństwo podczas konstruowania lub opracowywania takiego produktu. W stosownych przypadkach zobowiązania dotyczące ochrony danych są opisane w powiązanych wymogach z zakresu ochrony danych produktu, co pozwala klientom na pełne zrozumienie działań podejmowanych w celu zachowania zgodności z przepisami. 
 
W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa naszych produktów, prototypy powstające w przedsiębiorstwie Valeo muszą być testowane na etapie konstrukcyjnym. Niektóre z tych testów i programów pilotażowych muszą być przeprowadzane w rzeczywistych warunkach, co może wiązać się z gromadzeniem danych kierowców, pasażerów oraz pieszych. Dane są gromadzone, analizowane i wykorzystywane tylko do celów testowych w związku z opracowywanym rozwiązaniem technicznym, w obrębie określonych ram ochrony danych mających na celu ochronę osób, których dane dotyczą. 
 
Powyższe zobowiązania wspierane są przez Program przedsiębiorstwa Valeo na rzecz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych, który obejmuje wiele polityk, procedur, narzędzi, formularzy i klauzul umownych, a także szczegółowy program szkoleniowo-informacyjny. Dostępny jest również System zgłaszania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie Valeo dla wszystkich osób mających powody sądzić, że postanowienia Programu przedsiębiorstwa Valeo na rzecz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych nie są przestrzegane lub chcących zgłosić potencjalne naruszenia postanowień tego programu. 
 
Ponadto można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grupy w razie wszelkich wniosków, pytań bądź roszczeń, pisząc na adres: Dpo.external@valeo.com . 

Polityka prywatności przedsiębiorstwa Valeo  
 

Obecna polityka ma na celu poinformowanie interesariuszy i partnerów biznesowych przedsiębiorstwa Valeo o jego całościowym podejściu do ochrony danych. Zawiera ona informacje dotyczące ich praw oraz sposobu, w jaki ich dane osobowe są przetwarzane i chronione. 
 
Polityka ta ma zastosowanie zwłaszcza w przypadku danych gromadzonych na podstawie stosunków umownych lub przedumownych, podczas procesu rekrutacyjnego lub na etapach testów i pilotażu niektórych innowacyjnych produktów.   
 
1. Kim jesteśmy? 
 
Valeo to globalne przedsiębiorstwo działające w 30 krajach. 
 
Inspektorem Ochrony Danych Grupy w przedsiębiorstwie Valeo jest Pani Catherine Delhaye. Pracuje ona w siedzibie przedsiębiorstwa w Paryżu i można się z nią skontaktować pod adresem:  
 
Valeo Management Services 43, rue Bayen 75848 Paris Cedex France 
dpo.external@valeo.com   
 
2. Jakie informacje gromadzimy? 
 
Gromadzimy i przetwarzamy dane kontaktowe oraz informacje niezbędne do prowadzenia naszej działalności oraz do ustanawiania i utrzymywania stosunków biznesowych i umownych w środowisku biznesowym. 
 
Dane osobowe, które przetwarzamy, dotyczą głównie pracowników, kandydatów, klientów, dostawców, sprzedawców, interesariuszy, dziennikarzy, pośredników, banków bądź instytucji finansowych i/lub administracji i organów władz.  
 
Zwykle nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych dotyczących życia prywatnego. 
 
3. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe  

 
W większości przypadków gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od przedstawicieli naszych partnerów biznesowych poprzez:  

 • Wizytówki, e-maile  
 • Zaproszenia, konferencje, imprezy 
 • Formularze wniosków, wnioski o udzielenie informacji, zapytania ofertowe, składanie ofert 
 • Zlecenia na wykonanie prac, faktury, noty kredytowe 
 • Portale internetowe, w których odwiedzający zadają pytania, korzystają z naszych blogów, zostawiają wiadomości, dokonują rejestracji w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego lub poprzez pliki cookie 
 • Życiorysy lub podania 

W stosownych przypadkach gromadzimy także dane za Twoją zgodą za pośrednictwem plików cookie, gdy przeglądasz naszą stronę internetową lub z niej korzystasz, o tym, w jaki sposób uzyskujesz dostęp czy korzystasz z naszej strony („Informacje o użytkowniku”). Informacje o użytkowniku mogą zawierać w szczególności informacje o rodzaju przeglądarki, systemie operacyjnym, wyświetlanych stronach, czasie użytkowania, wcześniej odwiedzanych stronach, mieście i kraju, w którym się znajdujesz, oraz innych automatycznych unikatowych identyfikatorach urządzenia („Identyfikator urządzenia”) dotyczące komputera, urządzenia mobilnego, rozwiązań technicznych lub innych urządzeń, których używasz (zwanych zbiorowo „Urządzeniami”), aby wejść na naszą stronę internetową.  Identyfikator urządzenia składa się z numeru, który jest automatycznie przypisywany do Twojego urządzenia, kiedy wchodzisz na stronę internetową lub jej serwery. Numer ten jest używany przez nasze komputery do identyfikowania Twojego urządzenia. Pliki cookie to rozwiązanie techniczne zastosowane na stronie internetowej do gromadzenia informacji o użytkowniku, w tym o identyfikatorach urządzenia. Sposób używania plików cookie przez przedsiębiorstwo Valeo jest opisany w polityce plików cookie, która dostępna jest tutaj
 
Jeżeli musimy przeprowadzić analizę due diligence w ramach wsparcia procesu selekcji, upewniamy się, że pozyskujemy odpowiednie dane od wyspecjalizowanych osób trzecich oraz z prawnie dozwolonych źródeł. W żadnym przypadku nie jest podejmowana zautomatyzowana decyzja w oparciu o analizę due diligence. 
 
Dane otrzymywane są poprzez system zgłaszania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie Valeo („whistleblowing”), który dostępny jest dla pracowników i interesariuszy Valeo. Jest on regulowany przez szczegółowe procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie Valeo. Tożsamość osoby zgłaszającej nieprawidłowości oraz osoby, której rzekome nieprawidłowości dotyczą, są uważane za informacje wysoce poufne. Przechowywane są one na całkowicie odrębnym wewnętrznym serwerze i udostępniane tylko na zasadzie „ścisłej potrzeby”, z zastrzeżeniem indywidualnych umów o zachowaniu poufności. Rezultaty dochodzenia są traktowane z takim samym stopniem ostrożności. 
 
Ponadto możemy gromadzić dane w związku z testami, pilotażem czy naszymi produktami na etapie ich opracowywania.  
 

4. Kto otrzymuje Twoje dane osobowe? 
 
Większość danych osobowych jest przetwarzana i zarządzana przez pracowników przedsiębiorstwa Valeo znajdujących się w Twoim kraju lub w kraju, w którym Valeo prowadzi działalność.  Wszystkie podmioty przedsiębiorstwa Valeo podlegają postanowieniom Programu przedsiębiorstwa Valeo dotyczącego ochrony danych, niezależnie od ich lokalizacji. Niektórzy pracownicy, np. pracownicy 
działu zarządzania zasobami ludzkimi, wewnętrzni audytorzy oraz kontrolerzy, są szczególnie przeszkoleni i świadomi wrażliwości niektórych danych. 
 
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Valeo musi skorzystać z usług podwykonawców lub podmiotów przetwarzających dane, Ci ostatni są zobowiązani do przestrzegania koniecznych warunków i mogą korzystać z danych tylko do jasno określonych celów. Ich pracowników obowiązują ścisłe umowy o zachowaniu poufności i odbywają oni szkolenia z tego zakresu. 
 
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Valeo musi przekazać dane osobowe poza teren Unii Europejskiej, wprowadzane są wszystkie niezbędne zabezpieczenia mające na celu utrzymanie ochrony danych osobowych. 
 
Przedsiębiorstwo Valeo nie jest zaangażowane w żadne transakcje ani działalność dotyczącą danych osobowych; nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim. Jeżeli imiona czy numery telefonów muszą być tymczasowo udostępnione osobie trzeciej, na przykład organizatorowi, udostępnienie to jest przejściowe, na określony czas i wynika z określonej przyczyny; taka osoba trzecia jest zobowiązana do zniszczenia danych osobowych po zakończeniu wydarzenia.   
 
5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe 
 
Przedsiębiorstwo Valeo będzie przechowywało Twoje dane osobowe w bezpiecznym środowisku, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, do których były zgromadzone, lub przez minimalny okres zatrzymywania określony przez obowiązujące prawodawstwo, w tym prawo cywilne, karne i handlowe. 
 
 
6. W jaki sposób korzystamy z danych osobowych? 
 
Dane osobowe mogą być używane w związku z: 

 • Udzielaniem odpowiedzi na Twoje pytania lub przesyłaniem treści marketingowych i informacji o wydarzeniach 
 • Wysyłaniem zaproszeń i zarządzaniem nimi  
 • Wysyłaniem i przetwarzaniem zleceń na wykonanie prac, faktur, not kredytowych 
 • Dostarczaniem dóbr i usług 
 • Tworzeniem kont i administrowaniem nimi 
 • Wymianą informacji dotyczących wniosków o udzielenie informacji, zapytań ofertowych, propozycji, projektów, kwestii jakości i konserwacji itp. 
 • Wypełnianiem prawnie nałożonych zobowiązań (np. zapobieganie oszustwom, zwalczanie przekupstwa poprzez stosowanie analizy due diligence, weryfikacja przeszłości pod kontem sankcji gospodarczych) 
 • Spełnianiem wymagań związanych z audytami wewnętrznymi 
 • Przeprowadzaniem ankiet i sondaży 
 • Testowaniem produktów będących w fazie opracowywania, jak opisano poniżej 

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, Twoje dane osobowe mogą być używane do: 

 • Wysyłania e-mailem powiadomień z informacjami o przedsiębiorstwie Valeo 
 • Wysyłania biuletynu informacyjnego o ostatnich wydarzeniach w przedsiębiorstwie Valeo 
 • Przetwarzania pytań, komentarzy i innych próśb, które chcesz złożyć, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej 
 • Udostępniania pewnych treści strony internetowej na platformach społecznościowych 
 • Celów handlowych i marketingowych, takich jak informowanie o produkcie przedsiębiorstwa Valeo 
 • Celów technicznych, poprzez udzielenie ukierunkowanej pomocy technicznej  
 • Administrowania i technicznego zarządzania stroną internetową, jej funkcjonalnością i usługami 
 • Zliczania osób odwiedzających witrynę w celu uzyskania informacji o przeglądaniu przez nich strony 

 
W przypadkach, gdy Valeo, będące zaawansowanym technologicznie przedsiębiorstwem motoryzacyjnym masowo inwestującym w badania i rozwój, musi zaprojektować i przetestować innowacyjne produkty i rozwiązania techniczne lub aplikacje w warunkach rzeczywistych, możesz zostać zaangażowany, a Twoje dane mogą zostać wykorzystane w celu wsparcia naszych badań, analiz i/lub weryfikacji:   

 • Na przykład postawa i zachowanie pieszych lub innych kierowców na ulicy może zostać zarejestrowane na kamerach i być użyte do celów analitycznych oraz opracowywania odpowiednich czujników wykrywania w nowych pojazdach, które będą sprzedawane przez producentów samochodów. Podobnie reakcje kierowców i pasażerów w samochodach mogą być poddawane analizie na etapie testowania, jednakże dane te nie będą nigdy odniesione do Ciebie jako jednostki ani użyte w stosunku Ciebie, jako osoby, której dane dotyczą. Dane te będą użyte tylko do celów statystycznych, aby umożliwić opracowanie produktów, które będą dostosowane do jak największej liczby użytkowników końcowych 
 • Przedsiębiorstwo Valeo opracowało szczegółowy protokół w celu zarządzania powiązanym zbiorem danych, przekazywaniem danych i korzystaniem z nich oraz powiązanymi wymogami związanymi z poufnością i środkami bezpieczeństwa itp. Protokół ten ma zastosowanie do wszystkich, którzy przyczyniają się do testowania pojazdów 

 
Czego zwykle nie robimy: Zwykle nie używamy narzędzi służących do podejmowania zautomatyzowanych decyzji ani narzędzi do profilowania. 
 

7. Na jakiej podstawie prawnej opieramy się, przetwarzając Twoje dane osobowe? 
 
Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu wspierania naszej działalności i/lub stosunków umownych. Jesteśmy także prawnie zobowiązani do spełniania wymogów, takich jak wystawianie faktur.  
 
Mamy też uzasadnione interesy w przetwarzaniu danych osobowych, takie jak nawiązywanie współpracy z nowymi klientami, promowanie nowych ofert i rozwiązań technicznych, zapewnianie zgodności z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi na przykład kontroli eksportu czy zwalczania przekupstwa poprzez staranny dobór naszych przedstawicieli i pośredników oraz badanie niezawodności naszych produktów w warunkach rzeczywistych, w celu wypełniania naszych zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa produktów.  
 
Ponadto uzyskujemy zgodę od osób, z którymi utrzymujemy relacje, czyli osób, których dane dotyczą, zwłaszcza użytkowników naszych stron internetowych. Jak opisano w części 10, możesz zarządzać swoją zgodą, a także ją wycofać. 
 

8. W jaki sposób udostępniamy dane osobowe? 
 
Valeo jest przedsiębiorstwem globalnym i jako takie działa. W rezultacie niektóre dane są udostępniane do przetwarzania pozostałym podmiotom przedsiębiorstwa Valeo. Takie dane są objęte wytycznymi Programu przedsiębiorstwa Valeo na rzecz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych i są traktowane z takim samym stopniem ostrożności i uwagi we wszystkich organizacjach przedsiębiorstwa Valeo.  
 
W przypadku, gdy przedsiębiorstwo Valeo musi powierzyć dane dostawcy będącemu osobą trzecią, dokonywana jest staranna selekcja podmiotu przetwarzającego dane i należycie podpisywane są umowy, zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, dotyczące przetwarzania danych oraz klauzule dotyczące przekazywania danych.  
 
9. W jaki sposób chronimy dane osobowe? 

Jesteśmy zobowiązani do zapewniania bezpieczeństwa, poufności i integralności danych.  
 
Nasz Globalny program na rzecz zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych obejmuje programy, środki kontroli, stosowne polityki, procedury i wytyczne, które pozwalają nam na opracowanie i utrzymanie kulturowych, organizacyjnych, fizycznych i technicznych środków ochrony. 
 
Program ten obejmuje: 

 • Politykę ogólną przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą ochrony danych 
 • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych przedsiębiorstwa Valeo, który zobowiązuje partnerów biznesowych i dostawców do traktowania danych osobowych jako informacji poufnych 
 • Politykę dla podmiotów przetwarzających dane, która nakłada na te podmioty warunki umowne zgodne z przepisami europejskimi 
 • Politykę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą międzynarodowego przekazywania danych osobowych zawierającą klauzule do międzynarodowego przekazywania danych, zastosowanie się do których jest obowiązkowe w przypadku przekazywania danych poza teren Unii Europejskiej 
 • Procedurę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych 
 • Protokół z wykorzystania danych zgromadzonych podczas badania i pilotażu produktów 
 • Umowy o zachowaniu poufności 
 • Obowiązkowe programy szkoleniowe 
 • Narzędzia i metody 
 • Audyty i kontrole 

Program ten jest wspierany przez Globalny Zespół Multidyscyplinarny. 
 
Ponadto Biuro ds. Ochrony Danych, Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji oraz Dział ds. Systemu Informacyjnego ściśle współpracują ze sobą w celu zapewnienia odpowiednich zasad bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarzamy.  
 
Na przykład stosujemy konkretne środki i plany, aby:  

 • Chronić dane przed przypadkową utratą 
 • Chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, korzystaniem, zniszczeniem lub ujawnieniem 
 • Zapewnić ciągłość działalności i odzyskiwanie awaryjne danych 
 • Ograniczać dostęp do danych osobowych 
 • Przeprowadzać ocenę wpływu na prywatność zgodnie z prawem i Twoimi politykami biznesowymi 
 • Szkolić pracowników i wykonawców w zakresie ochrony danych 
 • Zarządzać ryzykiem osób trzecich poprzez stosowanie umów i kontroli bezpieczeństwa 

Posiadamy także:  

 • Wewnętrzną politykę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą bezpieczeństwa   
 • Wizerunek poufności oraz Politykę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą mediów społecznościowych  
 • Politykę przedsiębiorstwa Valeo dotyczącą bezpieczeństwa systemu informacyjnego mającą zastosowanie dla partnerów zewnętrznych 

 
Przypominamy, że nie jest to wyczerpująca lista. 
 

10. Twoje prawa w związku z danymi osobowymi 
 
Twoim pierwszym prawem jest prawo do niepodawania danych osobowych przedsiębiorstwu Valeo. Należy jednak zauważyć, że odmowa udzielenia pewnych danych osobowych może uniemożliwić nam wypełnienie naszych zobowiązań lub też ograniczyć sposób, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej, jej funkcjonalność i usługi, jeżeli owe dane osobowe są niezbędne, aby z nich skorzystać. 
 
Jeżeli zgromadzone dane zebrane zostały poprzez nagrania z trasy, to pojazd nagrywający przekazuje stosowne informacje osobom, których dane dotyczą, co umożliwia im dostęp do odpowiednich polityk prywatności opracowanych przez Grupę Valeo, szersze zrozumienie celów, dla których te dane są gromadzone, oraz sposobu, w jaki są przetwarzane.  
 
Zgodnie z RODO masz także prawo żądać: 

 • Dostępu do danych osobowych: możesz poprosić o dostęp do następujących informacji dotyczących:  
  • Celu, w jakim są przetwarzane 
  • Kategorii danych osobowych, które są przetwarzane 
  • Odbiorców lub kategorii odbiorców danych, jeżeli dotyczy, w szczególności jeżeli są nimi kraje trzecie lub organizacje międzynarodowe 
  • Czasu, przez który dane osobowe będą przechowywane (lub kryteriów użytych do ustalenia tego czasu) 
  • Tego, czy dane osobowe będą automatycznie przetwarzane, w tym profilowane, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi tego, jakie uzasadnienie zastosowano, oraz jakie mogą być tego potencjalne konsekwencje  
  • Zastosowanych zabezpieczeń, w przypadku gdy dane są przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych; źródeł pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą 
    
 • Wycofanie udzielonej zgody: możesz wycofać zgodę, jeżeli stanowiła ona podstawę do przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Aktualizacja Twoich danych osobowych: jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo żądać ich poprawy, a w przypadku danych niekompletnych ich uzupełnienia, w oparciu o dostarczone przez Ciebie informacje 
 • Usuwanie, czyli „prawo do bycia zapomnianym”: masz prawo żądać usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zastosowanie ma jedna z poniższych sytuacji:  
  • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których były zebrane 
  • Zgoda została wycofana i nie mają zastosowania inne podstawy prawne przetwarzania danych 
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych osobowych  
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem 
    
 • Ograniczenia przetwarzania danych: Możesz wyegzekwować prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w jednym z poniższych przypadków: 
  • Jeżeli kwestionujesz dokładność danych 
  • Jeżeli potrzebujesz danych do celów rozpraw o charakterze prawnym 
 • Decyzja zautomatyzowana: jeżeli decyzja może mieć na Ciebie istotny wpływ, masz prawo nie podlegać zautomatyzowanym decyzjom i możesz domagać się interwencji człowieka 
 • Przenoszenie danych: masz prawo domagać się, aby Twoje dane osobowe były dostarczone Tobie w „ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie” oraz przeniesienia tych danych do innego podmiotu np. usługodawcy. Ma to zastosowanie w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i oparte jest na Twojej zgodzie. Jeżeli jest to możliwe, możesz też żądać, aby twoje dane osobowe były przeniesione bezpośrednio z naszych systemów do systemów innych usługodawców 
 • Prawo do złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji: możesz złożyć skargę do francuskiego krajowego organu ds. ochrony prywatności (Commission Nationale Informatique et Libertés), Inspektora Ochrony Danych Grupy Valeo lub krajowego organu ds. ochrony danych z jurysdykcją w kraju, w którym się znajdujesz

Możesz też skorzystać z prawa do sprzeciwu i zrezygnować z otrzymywania biuletynu informacyjnego poprzez skorzystanie z łącza rezygnacji, które umożliwi zrezygnowanie z subskrypcji, znajdującego się na dole każdego biuletynu. 
 
Możesz wyegzekwować to prawo, pisząc do nas, z uzasadnionych powodów, na adres naszej siedziby lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dpo.external@valeo.com   Aby umożliwić Ci skorzystanie z tych praw, poprosimy Cię o dokument potwierdzający Twoją tożsamość oraz, jeżeli będzie to konieczne, informacje niezbędne do przetworzenia Twojego żądania.   Należy zauważyć, że nie wszystkie prośby mogą być uzasadnione, wskutek czego nie zostaną spełnione. 
 

11. W jaki sposób można się z nami skontaktować? 
 
W razie pytań lub obaw dotyczących ochrony danych czy Twoich danych osobowych lub jeżeli chcesz wnieść skargę, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przedsiębiorstwa Valeo, pisząc na adres: dpo.external@valeo.com 
 
 
12. Zmiany Polityki prywatności 
 
Przedsiębiorstwo Valeo zastrzega prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie.  
 
Będziesz informowany o wszelkich istotnych zmianach niniejszej Polityki, otrzymując Informacje o zmianach wraz z datą aktualizacji.